Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Salgsvilkår

For fullstendig reklamasjonsbetingelser henvises det til Garantihåndboken på https://dealers.webasto.com


Last ned filLeverings/retur betingelser

Ved bestilling før kl 13:00, og om varen er på lager i Danmark, vil denne bli sendt samme dag ifra Danmark. Varen sendes med Bring direkte til bestiller. Dette betyr at leveringer i østlandsområdet(post nr under 4000) normalt vil skje dagen etter. Andre steder vil det måtte beregnes ekstra tid for levering.


  • Alle ordre under 12 000.- eks mva blir belastet med frakt kr 175.-
  • ordre over kr 12 000.- eks mva er fraktfrie. 
  • På ordre under kr 500.- eks mva, vil det i tillegg bli belastet småordregebyr på kr 95.-


Disse reglene gjelder standardbestillinger av standard varer. Frakt kan tilkomme på leveranser til større prosjekt etc.


Retur av varer

Retur av varer skal være godkjent på forhånd. Retur av varer uten returnummer vil bli returnert til avsender for avsenders regning.
Ved eventuell godkjent retur vil det bli trukket ett returgebyr på minimum 15% av varens verdi. Ved retur skal varen være u-brukt, og pakket i orginal emballasjen.


Der hvor varen er åpnet, skal den pakkes ned igjen i orginalemballasjen, og det skal brukes blank tape for lukking av esken. Esken skal være fri for påskrift av noe slag og merkelappen som viser artikkel nr. etc skal være uskadet.


Ved skade på vare, emballasje og merking kan det bli aktuelt å trekke et høyere returgebyr.

Standard betingelser

Generelle vilkår Webasto Thermo & Comfort Norway

Gjelder for engrossalg

 

1.            Omfang

1.1          For alle tilbud, salg og leveranser levert av Webasto Thermo & Comfort Norway (heretter "Webasto") gjelder disse                    generelle vilkår og betingelser i den grad avvik ikke er skriftlig avtalt mellom partene. Vilkårene gjelder for hele                        Norge.

1.2          Kundens angivelse av vilkår i et tilbudsforespørsel, ordre, osv. regnes ikke som bortfall av følgende vilkår, med                          mindre Webasto skriftlig har akseptert dette.


2.            Tilbud/Ordre

2.1          Avtale mellom kunde og Webasto anses som inngått når Webasto har levert ordrebekreftelse. Eventuelle                                  innsigelser imot innhold av ordre skal være skriftlig og må leveres Webasto innen 3 virkedager etter                                            ordrebekreftelse.  Avbestilling eller endring av ordre kan bare skje med skriftlig tillatelse fra Webasto. Faktura                            regnes  som ordrebekreftelse.


3.            Priser og betalingsvilkår

3.1          Oppførte priser er pris for varen eks. moms, inkl. standard emballasje, levert fra Webasto sitt lager i Rødovre, i                             Danmark.

3.2          Frakt og småordregebyr føres på faktura i henhold til Webasto sine gjeldende satser.

3.3          Standard frakt betingelser er for tiden kr. 175.- for ordre under kr. 12 000.-, småordregebyr kr. 95.- for ordre under                       500.- eks. mva. 

                         Vi gjør oppmerksom på at våre standard fraktbetingelser kan avvike i enkelte tilfeller hvor :

                          varens omfang i volum, vekt eller beskaffenhet tilsier frakt på egen pall, Vare/ordre verdi vil ikke være avgjørende                              for standard fraktkostnad / fri frakt i slikt tilfelle.

                            I disse tilfeller avtales frakt til netto kost for kunde sendt fra vårt sentrallager i Danmark

3.4          Betalingsbetingelsene er netto kontant. Webasto har rett til å kreve morarente, pt 1,5% per  måned på forfalte beløp.                 Renten vil bli regulert etter markedsrente. Ved purring/betalingspåminnelse vil det bli beregnet et gebyr som                            kommer i tillegg.

3.5          Webasto forbeholder seg retten til å endre de avtalte betalingsbetingelser, om kundens betalingsevne svekkes                       etter inngått avtale.

3.6          Kunden har ikke rett til å holde tilbake del av kjøpesum, som sikkerhet for oppfyllelse av eventuelle motkrav                             vedrørende andre leveranser. En slik tilbakeholding vil være å betrakte som vesentlig mislighold av avtale fra                             kundens side.


4.            Gyldighet

4.1          Tilbud gitt av Webasto er gjeldende i 30 dager, regnet fra oppført dato.


5.            Levering

5.1          Det angitte leveringstidspunkt i ordrebekreftelse er gjeldende.

5.2          Leveringstidspunkt tar utgangspunkt i at kunden sine rette opplysninger er gitt til Webasto ved ordretidspunkt. Om                 dette ikke er tilfelle, regnes leveringstidspunktet fra tidspunktet hvor de rette opplysningene er mottatt fra kunde.

5.3          Delleveringer er å regnes som separate transaksjoner. Delleveringer forfaller til betaling etter gjeldende                                     betalingsbetingelser, regnet fra den aktuelle fakturadato. Ved delleveringer er ikke kunden berettiget til å kreve                       erstatning, oppheving av kontrakt eller å tilbakeholde betaling på grunn av manglende levering av den samlede                       ordre.

5.4          Om dellevering eller forsinkelse er betydelig, har kunden rett til å oppheve kontrakt for den del som ikke har blitt                     levert. Kunde har ikke rett til erstatning for tap av manglende eller forsinket levering.

5.5          Vekt og mål oppført i brosjyrer og tilbud er oppført med forbehold. Webasto har rett til å foreta endring i                                     konstruksjon og design. Webasto er kun ansvarlig for den oppgitte vekt og mål, dersom dette er bekreftet skriftlig.


6.            Force Majeure

6.1          Enhver leveranse skjer under forbehold for force Majeure, herunder arbeidskonflikt, som streik, lockout eller annen                   uforutsigbar hindring, som Webasto ikke er herre over. Såfremt levering ikke er mulig på grunn av force majeure, er                 Webasto ikke forpliktet til å oppfylle inngått kontrakt. Hvis leveringstid er forlenget, eller at Webasto berettiget har                   hevet kontrakten, kan ikke kunde gjøre krav på erstatning på det grunnlag. I tilfellene nevnt over, er Webasto                             forpliktet til straks å informere kunde.


7.            Eierskap / Heftelser

7.1        Webasto har eierskap over leverte varer, inntil hele betalingen er gjort.

7.2        Mens Webasto har eierskapet over levert vare, skal ordregiver oppbevare varen på en slik måte, at den lett kan                         identifiseres som Webasto sin eiendom. Webasto har i denne periode rett til å gjennomføre inspeksjon av varen.

7.3        Dersom kunde bryter avtalen, spesielt ved for sen betaling, har Webasto etter utsendt varsel, rett til å få adgang til                   kundens eiendom eller anlegg, og ta de leverte varer i sin besittelse.

7.4        Uavhengig av kundens betalings- og/eller andre forpliktelser til Webasto, har Webasto rett til å benytte seg av de                   tilbakekrevde varer for salg eller ved auksjon. Omsetning skal godskrives kunde etter fratrekk av gjeld/utgift.                             Eventuelt overskudd utbetales til kunde. Å gjøre krav om eierskap er ikke ensbetydende med oppheving av avtale,                 med mindre det er skriftlig avtalt.


8.            Reklamasjon ved levering

8.1        Kunde har ved varemottak plikt til å undersøke leveransen. Undersøkelsesplikten vedrører også produktets tekniske               egenskap. Om kunde ved varemottakstidspunkt oppdager at leveransen ikke samstemmer med hva som er avtalt                   med Webasto, eller hvis det ikke er levert riktig mengde som angitt på følgeseddel, eller at det er annen mangel                     ved leveranse, er kunden forpliktet til å informere Webasto hurtigst mulig – dog senest 8 dager etter                                           leveringstidspunkt. 

8.2        Erfarer kunde at varen er skadet under transport, eller at det er avvik mellom spesifikasjon på følgeseddel og den                   aktuelle leveranse, er kunden forpliktet til å gi beskjed til speditør/transportør skriftlig ved varemottak, samt sikre                     nødvendig dokumentasjon i form av f.eks bilder. Dette skal gjøres i.h.t. de regler som er satt av speditør/transportør.                 Webasto er ikke ansvarlig for skader eller tap forårsaket under transport.

8.3        Såfremt kjøper ikke opplyser om en mangel innenfor de angitte frister, mister kunde sin rett til å fremme krav på                       mangelen.


9.            Retur av varer

9.1        Retur av vare kan kun finne sted etter godkjennelse fra Webasto. Godkjent vare skal returneres fraktfritt i ubrukt og                   uskadet tilstand innen 10 arbeidsdager etter levering. Før retur skal Webasto forespørres om retur, og returnummer                 utstedes av Webasto. Returen skal merkes med dette nummer. Returnerte varer uten forhåndsgodkjennelse vil bli                   nektet mottatt, og returneres for kunde sin kostnad. Bestillingsvarer tas ikke i retur. Lagerførte elektroniske                                 styreenheter tas kun i retur om forpakninger/plomberinger er ubrutt. Ved retur beregnes et gebyr på minimum 15%                 av kjøpesum på kjøpstidspunkt, uansett vare.

9.2        Om vare er defekt ved mottak (untatt ref pkt 8) skal Webasto kontaktes for utsendelse av returnummer.  Deretter                     sendes varen i retur for omlevering eller reparasjon. Om ny vare sendes, vil defekt vare krediteres ved mottak.


10.          Reklamasjon på produkt

10.1       Reklamasjonsretten regnes fra leveringstidspunkt fra Webasto sitt lager. For sluttbruker, regnes reklamasjonsretten                 fra installasjonsdato, ved fremvisning av gyldig faktura med oppgitt serienummer. Reklamasjonsrett gjelder kun for                 installasjon foretatt av sertifisert montør og hvor denne er gjort i overenstemmelse med Webasto sine                                         monteringsinstruks. For øvrig gjelder Norsk Forbrukerkjøpslov for varer og tjenester levert i Norge.

10.2      Webasto påtar seg kun reklamasjonsansvar for Webasto produkter importert og solgt via Webasto. Webasto kan før               reklamasjonsarbeidet begynner være behjelpelig med å avgjøre om produktet er solgt av Webasto. For produkter                   importert til Norge gjennom andre kanaler henvises det til den part som har solgt og/eller montert produktet.

10.3      Produkter solgt utenfor Norge og i etterkant importert til Norge, er omfattet av Webasto Global Warranty såfremt                     den er montert av en godkjent Webasto partner før import til Norge. Webasto kan være behjelpelig med å fastslå                     om montering er utført hos en godkjent Webasto partner. Internasjonal reklamasjon krever uansett,                                               garantisertifikat/faktura som viser monteringsdato, serienummer og forhandler.

10.4      Ved reklamasjon skal reklamasjonsrapport på http://dealers.webasto.com alltid fylles ut av forhandler.                                         Dokumentasjon for at produktet er innenfor reklamasjonsfrist skal oppbevares av kunde og eventuelt videresendes                 til Webasto på forespørsel, før reklamasjonsbehandlingen er avsluttet av Webasto.

10.5      Ved reklamasjonsarbeid i forbindelse med tekniske reklamasjoner skal Webasto varsles snarest mulig og senest 30                 dager etter arbeidet er utført. Manglende overholdelse av denne tidsfrist kan medfører bortfall av alle                                         reklamasjonsplikter fra Webasto.

10.6      Reklamasjonsretten bortfaller om produktet har vært misbrukt, feilaktig oppbevart eller det har vært foretatt                             uautorisert inngrep i produktet.

10.7      Ved reklamasjonsarbeid skal det foreligge diagnoserapport før og etter utbedring av mangel. Utskiftet del skal                         oppbevares inntil reklamasjonsbehandlingen er avsluttet av Webasto og ytterligere 3 mnd. Utskiftet del skal på                         oppfordring sendes til Webasto.

10.8      Webasto sitt ansvar i reklamasjonssaker dekker utelukkende vare videresolgt av Webasto i Norge, samt materiale i                 komplette installasjoner foretatt av en autorisert Webasto montør utenfor Norge.

10.9      Reklamasjonsrett gjelder ikke normal slitasje på slitedeler, herunder glødeplugg, glødestift, temperatursikringer,                     smeltesikringer, motorer, dyser mm. Unntatt fra reklamasjon gjelder mangel som følge av naturlig slitasje, feilaktig                   bruk, mangelfull betjening og/eller vedlikehold, uhell, uriktig lagring fra kunde eller 3. parts side i henhold til den                     vedlagte brukerveiledningen, eller andre forhold som kunde er ansvarlig for.

10.10    Ved berettiget reklamasjon erstatter Webasto verdien av den defekte del samt kostnad av rimelig tidsforbruk for                       feilsøk og utskifting av del. Tidsforbruk avregnes etter fastsatt timesats (kr 700.-) som fremgår ved utarbeidelse av                   reklamasjonsrapport på http://dealers.webasto.com. Eier/bruker skal fremstille produktet/kjøretøyet på nermeste                   Webasto reparasjonspunkt. Webasto dekker ikke transport av kjøretøy til verksted eller reisekostnader i forbindelse                 med garanti/reklamasjonsarbeid. Untatt er kjøretøy som ikke kan kjøre på vei(marine og anleggsmaskiner). Her                         gjelder retningslinjer gitt i garantihåndboken 2.6.4.

10.11     Webasto har ingen ansvar for mangler utover de nevnte punkter. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte                               forårsake herunder driftstap, følgeskader av personer, fast eiendom som er oppstått som følge av produktet eller                     den samlede installasjonsfeil eller driftsstopp. Denne begrensningen i Webasto sitt ansvar gjelder ikke dersom                         Webasto har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

10.12    Webasto sine reklamasjonsforpliktelser bortfaller, hvis de avtalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis                       kunden innen reklamasjonsperiodens utløp gjør endringer eller reparasjoner på varene eller bruker u-originale                         reservedeler.


11.          Produktansvar

11.1       Webasto har ansvar overfor leveransens skadeforvoldelse på personer og tap av forsørger i henhold til den til                           enhver gjeldende ufravikelige lovgivning. Utover dette påtar Webasto seg ikke noe produktansvar.


12.          Erstatningsansvar

12.1      Webasto er ikke ansvarlig for indirekte tap, følgeskader, driftstap, tap av fortjeneste, tap av data og omkostninger                      rundt restaurering, uavhengig om dette skyldes lettere eller grov uaktsomhet.

12.2      Webasto har ingen erstatningsansvar for skade som er oppstått som følge av kundens mangelfulle lagring,                               vedlikehold og/eller feilaktig bruk av utstyr i henhold til de medfølgende Webasto bruksanvisning, ei heller er                           Webasto erstatningsansvarlig for skade oppstått som følge av kundens anvendelse av produkt/vare sammen med                 produkt/vare levert av 3. part og som ikke oppfyller krav fastsatt i bruksanvisningen fra Webasto.


13.          Tegninger og beskrivelser

13.1       Alle tegninger og tekniske beskrivelser vedrørende utstyr eller fremstilling, som før eller etter avtalens inngåelse                     overlates til kunden, forblir Webasto sin eiendom.

13.2       Nevnt materiale må ikke uten Webasto sin skriftlige tillatelse anvendes til annet formål enn montering,                                       igangsettelse, drift og vedlikehold av utstyret. Uten Webasto sitt skriftlige samtykke, må ikke nevnte materiale                           brukes, kopieres, reproduseres, overleveres til eller på annen måte bringes til en 3. parts kunnskap.


14.          Lov og jurisdiksjon

14.1      Enhver uenighet eller tvist mellom partene om forståelsen og rekkevidden av disse salgs – og leveringsbetingelser                avgjøres i forliksrådet, eventuelt ved rettsak.

14.2     Webasto er forpliktet til å forholde seg til de gjeldende lover og regler for kjøp og salg i Norge. Norsk rett er                              gjeldende.